2013 SULAMA ÜCRETLERİ

 2013 YILINDA MENEMEN SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİNCE İŞLETİLEN TESİSLERİNDE UYGULANACAK SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFESİNE İLİŞKİN MECLİS KARARI

Sulama Tesisi

MADDE 1 – 21 Aralık 2012 tarih ve 28504 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ 2013 yılı Sulama Birliklerince işletilen sulama tesislerinde uygulanacak su kullanım hizmet bedeli tarifeleri” ne ilişkin bakanlar kurulu kararına göre Menemen Sağ Sahil Birliğimize ait cazibe sulamaları 4. Grupta, Bağarası ve Türkelli Pompaj sulaması 9. grupta yer almaktadır.

MADDE 2 – (1) Menemen Sağ Sahil Sulama Birliğinin sulama tesislerinden sulama yapanlardan 01 Ağustos 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında alınacak su kullanım hizmet bedelleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

İŞLETME VE BAKIM ÜCRETLERİ
BİTKİ ÇEŞİDİ CAZİBE SULAMA POMPAJ SULAMA
AY ÇİÇEĞİ  24,00 TL  40,00 TL
BAĞ  34,00 TL  80,00 TL
HER ÇEŞİT FİDAN  34,00 TL  80,00 TL
HUBUBAT  20,00 TL  34,00 TL
BOSTAN  27,00 TL  50,00 TL
MEYVE  38,00 TL  84,00 TL
MISIR  34,00 TL  80,00 TL
NARENCİYE  50,00 TL  100,00 TL
PAMUK  34,00 TL  80,00 TL
SEBZE  38,00 TL  84,00 TL
SOĞAN  34,00 TL  80,00 TL
SUSAM  22,00 TL  64,00 TL
TAV SUYU  15,00 TL  26,00 TL
YEM BİTKİLERİ  38,00 TL  80,00 TL
ZEYTİN  34,00 TL  80,00 TL

(2) Türkelli ve Bağarası pompajlarından sulama yapan su kullanıcıları 5 (beş) seferden sonra yapılan her sulamada dekar başına 20.00TL (yirmi TL) sulama ücreti tahakkuk ettirilecektir.

(3) Yukarıda belirtilmiş bitkiler dışında herhangi bir bitkinin yetiştirilmesi durumunda Bakanlar Kurulunun belirlediği eşik değerden ücret tahakkuk ettirilecektir.

Uygulamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 3– (1) Menemen Sağ Sahil sulama Birliğimizce işletilen sulama tesislerinde uygulanacak 2013 yılı su kullanım hizmet bedeli tarifelerine ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekildedir.

a ) Su kullanım hizmet bedeli, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanır.

b ) Su kullanım hizmet bedelleri; birliğimiz görev alanı içinde ve dışında sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya ( gerçek Kişiler, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri dâhil ) uygulanır.

c ) Su kullanım hizmet bedelleri kadim su kullanma hakkına bakılmaksızın eşit olarak uygulanacaktır.

d ) Su kullanım hizmet bedelleri uygulanmasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 da olarak kabul edilir.

e ) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.

f ) Sonbaharda tarlanın ekime hazırlanması için yapılan sulamalar tav sulaması olarak kabul edilir. Ancak bu sulamadan sonra, aynı bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandığında o bitkiye ait ücret uygulanır. Sulama mevsimi dışında bitki yetiştirilmeksizin arazi iyileştirmek amacı ile yapılan sulamalarda tav sulaması olarak kabul edilir.

g) Sulama mevsimi süresince, Su kullanım hizmet bedelinin son ödeme tarihi 31 Aralık 2013’tür. Bu tarihten sonra ödeme yapan çiftçilere 6183 Sayılı Amme alacakları kanununa göre gecikme cezası uygulanır.

İndirimler

MADDE 4 (1) Meyvenin 1. Su ihtiyacı sulama takviminden önce gelmiş ve ilk suyu verilememiştir. Bundan dolayı meyvenin cazibe işletme ve bakım ücreti cazibede 38 TL (otuzsekiz TL), pompajda 84 TL (seksendört TL) olarak Birlik Meclisi üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

(2) Sulamada kullanılmak amacıyla; sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı ve dışı sahalarda;

a) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere  (yağmurlama sulama sistemi dâhil) su kullanım hizmet bedeli % 20 indirimli uygulanır.

b) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak damla sulaması sistemiyle suladıkları bitkilere su kullanım hizmet bedeli % 50 indirimli uygulanır.

c) Birlik ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda indirim (peşin ödeme,  motopomp, yağmurlama ve damla sulama) uygulanmaz.

(3) Yukarıdakilerin hepsi indirimdir. Birden fazla indirim söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 5– Sulama alanı içerisinde, mevcut yer altı suyu kuyularının suladığı sahalara, çiftçilerin enerji giderleri dikkate alınarak Birlik Meclisince kabul edilen su kullanım hizmet bedelinin % 25 i uygulanır.

MADDE 6–  Yukarıdaki maddeler 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun  6. Maddesinin 15(ı) bendi ve Menemen Sağ Sahil Sulama Birliği Ana Statü’sünün 23. Maddesinin (ı) bendi gereğince, 25 Nisan 2013 Tarih ve  5 Sayılı olağan Meclis toplantısında ayrı ayrı görüşülerek oy birliği ile karar verilip, kabul edilmiştir.

Paylaş !!

Bir cevap yazın