2014 SULAMA ÜCRETLERİ

2014 YILINDA MENEMEN SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİNCE İŞLETİLEN SULAMA TESİSLERİNDE 01 MAYIS 2014-31 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ İLE 01 AĞUSTOS 2014-31 ARALIK 2014  TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFESİNE İLİŞKİN MECLİS KARARI

 Sulama Tesisi

MADDE 1 – 16 Aralık 2013 tarih ve 28853 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ 2014 yılı Sulama Birliklerince işletilen sulama tesislerinde uygulanacak su kullanım hizmet bedeli tarifeleri” ne ilişkin bakanlar kurulu kararına göre Menemen Sağ Sahil Birliğimize ait cazibe sulamaları 2. Grupta, Bağarası ve Türkelli Pompaj sulaması  5. grupta yer almaktadır.

 MADDE 2 – (1) Menemen Sağ Sahil Sulama Birliğinin sulama tesislerinden sulama yapanlardan 01 Mayıs 2014 – 31 Temmuz 20401tarihleri ile 01 Ağustos 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında alınacak su kullanım hizmet bedelleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

BİTKİ ÇEŞİDİ 01 Mayıs -31 Temmuz Tarihleri Arası Geçerli Tarife 01 Ağustos -31 Aralık Tarihleri Arası Geçerli Tarife
CAZİBE SULAMA POMPAJ SULAMA ARTEZYEN CAZİBE SULAMA POMPAJ SULAMA ARTEZYEN
AY ÇİÇEĞİ 24,00 TL 38,00 TL 6,00 TL 26,00 TL 42,00 TL 6,50 TL
BAĞ 32,00 TL 74,00 TL 8,00 TL 36,00 TL 82,00 TL 9,00 TL
BOSTAN 26,00 TL 47,00 TL 6,50 TL 29,00 TL 52,00 TL 7,25 TL
FASULYE (TANE) 28,00 TL 62,00 TL 7,00 TL 32,00 TL 69,00 TL 8,00 TL
HER ÇEŞİT FİDAN 32,00 TL 74,00 TL 8,00 TL 36,00 TL 82,00 TL 9,00 TL
HUBUBAT 20,00 TL 32,00 TL 5,00 TL 22,00 TL 36,00 TL 5,50 TL
MEYVE 34,00 TL 76,00 TL 8,50 TL 38,00 TL 84,00 TL 9,50 TL
MISIR 32,00 TL 74,00 TL 8,00 TL 36,00 TL 82,00 TL 9,00 TL
NARENCİYE 34,00 TL 76,00 TL 8,50 TL 38,00 TL 84,00 TL 9,50 TL
PAMUK 32,00 TL 74,00 TL 8,00 TL 36,00 TL 82,00 TL 9,00 TL
SEBZE 34,00 TL 76,00 TL 8,50 TL 38,00 TL 84,00 TL 9,50 TL
SOĞAN 32,00 TL 74,00 TL 8,00 TL 36,00 TL 82,00 TL 9,00 TL
SUSAM 23,00 TL 60,00 TL 5,75 TL 24,00 TL 66,00 TL 6,00 TL
TAV SUYU 15,00 TL 26,00 TL 3,75 TL 17,00 TL 28,00 TL 4,25 TL
YEM BİTKİLERİ 34,00 TL 74,00 TL 8,50 TL 38,00 TL 82,00 TL 9,50 TL
ZEYTİN 32,00 TL 74,00 TL 8,00 TL 36,00 TL 82,00 TL 9,00 TL

(2) Türkelli ve Bağarası pompajlarından sulama yapan su kullanıcıları 5 (beş) seferden sonra yapılan her sulamada dekar başına 20.00TL (yirmi TL) sulama ücreti tahakkuk ettirilecektir.

(3) Yukarıda belirtilmiş bitkiler dışında herhangi bir bitkinin yetiştirilmesi durumunda Bakanlar Kurulunun belirlediği eşik değerden ücret tahakkuk ettirilecektir.

Uygulamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 3– (1) Menemen Sağ Sahil sulama Birliğimizce işletilen sulama tesislerinde uygulanacak 2014 yılı su kullanım hizmet bedeli tarifelerine ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekildedir.

a ) Su kullanım hizmet bedeli, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanır.

b ) Su kullanım hizmet bedelleri; birliğimiz görev alanı içinde ve dışında sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya ( gerçek Kişiler, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri dâhil ) uygulanır.

c ) Su kullanım hizmet bedelleri kadim su kullanma hakkına bakılmaksızın eşit olarak uygulanacaktır.

d ) Su kullanım hizmet bedelleri uygulanmasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 da olarak kabul edilir.

e ) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.

f ) Sonbaharda tarlanın ekime hazırlanması için yapılan sulamalar tav sulaması olarak kabul edilir. Ancak bu sulamadan sonra, aynı bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandığında o bitkiye ait ücret uygulanır. Sulama mevsimi dışında bitki yetiştirilmeksizin arazi iyileştirmek amacı ile yapılan sulamalarda tav sulaması olarak kabul edilir.

g) Sulama mevsimi süresince, Su kullanım hizmet bedelinin son ödeme tarihi 31 Aralık 2014’tür. Bu tarihten sonra ödeme yapan çiftçilere 6183 Sayılı Amme alacakları kanununa göre gecikme cezası uygulanır.

İndirimler

MADDE 4

 (1) Sulamada kullanılmak amacıyla; sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı ve dışı sahalarda;

a) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama sulama sistemi dâhil) su kullanım hizmet bedeli  % 25 indirimli uygulanır.

b) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak damla sulaması sistemiyle suladıkları bitkilere su kullanım hizmet bedeli % 50 indirimli uygulanır.

c) Birlik ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda indirim (peşin ödeme,  motopomp, yağmurlama ve damla sulama) uygulanmaz.

(2) Yukarıdakilerin hepsi indirimdir. Birden fazla indirim söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır. Erken ödemeyi teşvik indirimi bu uygulama kapsamı dışındadır.

Diğer hükümler

MADDE 5– Sulama alanı içerisinde, mevcut yer altı suyu kuyularının suladığı sahalara, çiftçilerin enerji giderleri dikkate alınarak Birlik Meclisince kabul edilen su kullanım hizmet bedelinin % 25 i uygulanır.

MADDE 6–  Yukarıdaki maddeler 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun  6. Maddesinin 15(ı) bendi ve Menemen Sağ Sahil Sulama Birliği Ana Statü’sünün 23. Maddesinin (ı) bendi gereğince, 24 Nisan 2014 Tarih ve  2014/1 Sayılı olağan Meclis toplantısında ayrı ayrı görüşülerek oy birliği ile karar verilip, kabul edilmiştir.

 

Paylaş !!