2015 SULAMA ÜCRETLERİ

 

2015 YILINDA MENEMEN SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİNCE İŞLETİLEN SULAMA TESİSLERİNDE 01 MAYIS 2015-31 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ İLE 01 AĞUSTOS 2015-31 ARALIK 2015  TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFESİNE İLİŞKİN MECLİS KARARI

Sulama Tesisi

MADDE 1 – 11 Nisan 2015 tarih ve 29323 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ 2015 yılı Sulama Birliklerince işletilen sulama tesislerinde uygulanacak su kullanım hizmet bedeli tarifeleri” ne ilişkin bakanlar kurulu kararına göre Menemen Sağ Sahil Birliğimize ait cazibe sulamaları 2. Grupta, Bağarası ve Türkelli Pompaj sulaması 5. grupta yer almaktadır.

MADDE 2 – (1) Menemen Sağ Sahil Sulama Birliğinin sulama tesislerinden sulama yapanlardan 01 Mayıs 2015 – 31 Temmuz 2015 tarihleri ile 01 Ağustos 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında alınacak su kullanım hizmet bedelleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

BİTKİ ÇEŞİDİ 01 Mayıs -31 Temmuz 2015 Tarihlerinde Geçerli Tarife 01 Ağustos -31 Aralık 2015 Tarihlerinde Geçerli Tarife
CAZİBE SULAMA POMPAJ SULAMA ARTEZYEN CAZİBE SULAMA POMPAJ SULAMA ARTEZYEN
AY ÇİÇEĞİ             25,00 TL                39,00 TL                             27,00 TL                    43,00 TL        
BAĞ             33,00 TL                75,00 TL                              37,00 TL                    83,00 TL         
BOSTAN             27,00 TL                48,00 TL                               30,00 TL                    53,00 TL           
FASULYE (TANE)             29,00 TL                63,00 TL                                33,00 TL                    70,00 TL           
HER ÇEŞİT FİDAN             33,00 TL                75,00 TL                                37,00 TL                    83,00 TL       
HUBUBAT             21,00 TL                33,00 TL                              23,00 TL                    37,00 TL        
MEYVE             35,00 TL                77,00 TL                               39,00 TL                    85,00 TL          
MISIR             33,00 TL                75,00 TL                              37,00 TL                    83,00 TL          
NARENCİYE             35,00 TL                77,00 TL                              39,00 TL                    85,00 TL      
PAMUK             33,00 TL                75,00 TL                              37,00 TL                    83,00 TL        
SEBZE             35,00 TL                77,00 TL                              39,00 TL                    85,00 TL         
SOĞAN             33,00 TL                75,00 TL                              37,00 TL                    83,00 TL        
SUSAM             24,00 TL                61,00 TL                              25,00 TL                    67,00 TL        
TAV SUYU             16,00 TL                27,00 TL                             18,00 TL                    29,00 TL          
YEM BİTKİLERİ             35,00 TL                75,00 TL                               39,00 TL                    83,00 TL         
ZEYTİN             33,00 TL                75,00 TL                               37,00 TL                    83,00 TL         

                   

 

(2) Türkelli ve Bağarası pompajlarından sulama yapan su kullanıcıları 5 (beş) seferden sonra yapılan her sulamada dekar başına 20.00TL (yirmi TL) sulama ücreti tahakkuk ettirilecektir.

(3) Yukarıda belirtilmiş bitkiler dışında herhangi bir bitkinin yetiştirilmesi durumunda Bakanlar Kurulunun belirlediği eşik değerden ücret tahakkuk ettirilecektir.

Uygulamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 3– (1) Menemen Sağ Sahil sulama Birliğimizce işletilen sulama tesislerinde uygulanacak 2015 yılı su kullanım hizmet bedeli tarifelerine ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekildedir.

a ) Su kullanım hizmet bedeli, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilir. Bu nedenle, bir yıl içinde aynı parsele, mevcut ürün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanır.

b ) Su kullanım hizmet bedelleri; birliğimiz görev alanı içinde ve dışında sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya ( Gerçek Kişiler, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri dâhil ) uygulanır. Ödenmeyen sulama ücretlerinden parsel sahibi sorumludur ve kendisinden tahsil edilir

c ) Su kullanım hizmet bedelleri, sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakılmaksızın eşit olarak uygulanır.

d ) Su kullanım hizmet bedelleri uygulanmasında, sulanan alan ölçümünde hesaplamaya giren en küçük alan birimi 0,1 dekar=1 ar olarak kabul edilir.

e ) Aynı parselde aynı zamanda karışık olarak çeşitli bitkiler sulandığında, parselin tamamına bunlardan su kullanım hizmet bedeli en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanır.

f ) Sonbaharda tarlanın ekime hazırlanması için yapılan tav sulamasından sonra bu parsellerdeki bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandığında o bitkiye ait ücret uygulanır. Sulama mevsimi dışında bitki yetiştirilmeksizin arazi iyileştirmek amacı ile yapılan sulamalarda tav sulaması olarak kabul edilir.

  1. g) Tarifenin ilanından sonra birliklere devredilen ve/veya çeşitli nedenlerle tarifede yer almayan sulamalara, tesisin özelliğine uygun olan grubun su kullanım hizmet bedeli tarifesi Orman ve Su İşleri Bakanlığının onayı ile uygulanır.

ğ) Fide, satış fidanı ve her çeşit tohum yetiştirmek maksadıyla kullanılan parselin sulanması halinde, bunlara ait olduğu esas bitkinin su kullanım hizmet bedeli uygulanır.

  1. h) Sulama mevsimi süresince, Su kullanım hizmet bedelinin son ödeme tarihi 31 Aralık 2015’tür. Bu tarihten sonra ödeme yapan çiftçilere 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu’na göre gecikme cezası uygulanır.

İndirimler

MADDE 4

(1) Sulamada kullanılmak amacıyla; sulama ve tahliye kanalları ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı ve dışı sahalarda;

  1. a) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama sulama sistemi dâhil) su kullanım hizmet bedeli % 25 indirimli uygulanır.
  2. b) Çiftçilerin, tenebbüt müddeti boyunca devamlı olarak damla sulaması sistemiyle suladıkları bitkilere su kullanım hizmet bedeli % 50 indirimli uygulanır.
  3. c) Birlik ile sözleşme yapmadan, sulama alanı dışı sahalarda yapılan sulamalarda motopomp, yağmurlama ve damla sulama sistemi indirimleri uygulanmaz.

(2) Yukarıdakilerin hepsi indirimdir. Birden fazla indirim söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır. Erken ödemeyi teşvik indirimi bu uygulama kapsamı dışındadır.

Diğer hükümler

MADDE 5–  Yukarıdaki maddeler 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun  6. Maddesinin 15(ı) bendi ve Menemen Sağ Sahil Sulama Birliği Ana Statü’sünün 23. Maddesinin (ı) bendi gereğince, 16 Nisan 2015 Tarih ve  2015/1 Sayılı olağan Meclis toplantısında ayrı ayrı görüşülerek oy birliği ile karar verilip, kabul edilmiştir.                    

 

Paylaş !!